Live your purpose

Liberation day – May 5th 2022

Wishing everyone over the whole world love and peace on this day and each and every one that follows!

love yourself and each other and continue to strive for harmony, we can do this!

Artist: Labi Siffre

Song: Something inside so strong

Courtesy of BuddahBaybii from Youtube

Love & D-Light

A special welcome to new friends of divine light

It’s by the grace of God, that one day miracles shall happen in your life – be grateful and thankful always!

With Love & D-Light

Happy Easter

A time to remember that unconditional love exists, that we make sacrifices for each other, that experiencing love is the red thread, the essence of our lives.

mountains with crepuscular ray
Photo by Min An on Pexels.com

I believe there is a God who created everything, whether it’s an ancient life force from another universe who knows and it doesn’t matter to me. I also believe we all are made of our creator, so we all are connected with each other and God (which I believe is the divine light of life). As God’s children I also believe that we can commune with God but somehow some of us are more sensitive to God’s divine light and thus life (prophets) and others much less. As a result over the whole world you will find prophets. Know that God does not discriminate, God loves all creations of the light, not one prophet, being or or thing is better than the other, everything just has it’s own purpose.

God wants us to unite and stop being divided – all differences are intended to support the continuing expanse and evolution of life and not to limit it!

I have been baptized as a Christian, so this time which used to be focused around chocolate egg and flowers and “hot cross bun” are now more focused on the deeper meaning of the sacrifice Jezus made and that he really believed he could bring justice, healing and save mankind. Could you imagine that someone who doesn’t know you loves you so much, that when they foresee you are running into a wall (even as a nation) with high speed they try to stop you or make you change direction just to prevent you from hitting that wall!? Just because they believe in you, that you should not be harmed, that you should not have to suffer that you can be saved? Jezus’ sacrifice and his ressurection, for me is about God doing what needs to be done, to ensure the continuation of life. When the continuation of life is threatened enough, changes will be made to ensure Gods divine life continues.

This is not about race, color or origin, those are mental concepts which I believe do not have any validity in God’s eye! We were all created to be equal!

yellow orange flowers in bloom
Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

So I humbly see and acknowledge that God is great, God is justice, God is peace, God is love, God is eternal Life. I give thanks and glory to God, for creating Life, that I may experience other life forces on so many levels and by being part of life also have a purpose in it.

I also humbly give thanks to Jezus for his sacrifice for mankind and the continuation of life, thank you for showing us what it means to love unconditionally.

I also would like to thank, give love and gratitude to all beings (ArchAngels, Angels, Guides) of divine light and prophets operating solely from divine light, who support the manifestation of God’s divine light on earth and continue to enlighten me. My love for you is profound and eternal.

May you feel inspired to rekindle your connection with life and God and May God bless us all!

Extreme ervaringen met grens overschrijdend gedrag

Goedevrijdag – Alles wat is begonnen, komt nu tot zijn eind

white and brown bird near body of water under blue sky at daytime
Photo by Sindre Strøm on Pexels.com

Ik heb besloten mijn ervaringen te delen met betrekking tot “Grens overschrijdend gedrag”, welke zich hebben voorgedaan vanaf ongeveer 2008 tot aan heden, zo’n 14 jaar en het gaat nog steeds door.

Ik deel het omdat het tijd is dat het naar buiten komt. Het is tijd dat het stopt, alle negativiteit die was begonnen eindigt vandaag. Hiermee wil ik jullie bewust maken van zaken die gebeuren. Ik deel het zodat je jezelf ook beter kunt weren.

De zaken die ik onder jullie aandacht gaan over terreur, onderdrukking, intimidatie, frauderen, oplichting, smaad/laster, discriminatie en het compleet ruineren van mensen levens.

-Nadat ik 2004 een eigen woning had gekocht, vonden er vanaf 2008 zo’n beetje vernielingen plaats. Nadat dit uit de hand begon te lopen ben ik ermee naar de politie gestapt, dit leverde niets op.

-Ik bemerkte rond 2013 voor het eerst dat ik werd achtervolgd wanneer ik in de auto reed.

-Ik vertrok in 2014 naar het buitenland waar ik uiteindelijk 5 jaar had gewoond en gewerkt aan het einde waarvan ik besloot terug te keren naar Nederland.

-Na terugkomst in NL bleek:

-Voor mijn terugkeer verkocht ik mijn eigen woning (apr 2019). Enkele weken na het passeren van de akte werden gelden weer teruggevorderd door de bank. Er werd toen gedreigd de hypothecaire lening niet af te sluiten als ik het geld niet terug zou storten. Ik stortte het terug. Om er later achter te komen dat de hypothecaire lening toch niet was afgesloten (aug 2020).

-Bij terugkomst (dec 2019) kon ik geen woning vinden en me niet inschrijven in het BRP. Uiteindelijk vond ik in aug 2020 een woning. Werk vinden lukte mij eerst ook totaal niet. Ik vond uiteindelijk een opdracht in België voor 6 maanden. Daarna hield het op. Ik vroeg WW aan in NL. Ik had iets van 24 jaar rechten opgebouwd, door vertrek kwam daar een onderbreking in maar doordat ik pas in augustus was ingeschreven kon ik geen aanspraak meer maken op de jareneis die voor WW gold. Alleen de weken eis, ik verwachtte dus 75% te verdienen van mijn toen laatst verdiende inkomen in ieder geval voor de duur van 3 maand. Wat ik uitgekeerd kreeg was de eerste maand 12,5%, de tweede maand 24% en de derde maand 29%. Toen ik alweer aan het werk was kreeg ik nog 5,8% nabetaald. Dus met de betaalde sociale premies had ik rechten opgebouwd waar ik nagenoeg geen aanspraak op kon maken toen ik het nodig had. Waar is de gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid hierin?

-In 2020 zag ik een nieuws reportage over de “Toeslagen Affaire” en het illegale fraudesysteem dat word aangehouden en schrik! Ik heb nooit toeslagen gehad maar ik herkende wel hoe de mensen behandeld werden. Ik besluit uit te zoeken of ik in dat systeem sta.

-Neem contact op met RTL Nieuws, levert niets op

-Neem contact op met de Belastingdienst, levert niets op.

-Ik besluit bij nagenoeg elke overheidsinstantie en instelling enz. waarmee ik iets te maken had mijn gegevens op te vragen en kom er zo achter dat in 2021 dat de Gemeente waar ik woonde op mijn naam een registratie had gedaan dat er een hennepkwekerij op mijn adres zou zijn aangetroffen. De gegevens waren gedeeld met meerdere instanties van justitie en politie enz. Bij navraag wat de constatering was en waarom de melding er nog stond? Werd geantwoord dat er geen hennepkwekerij was geconstateerd, waarom ze de melding niet correct hadden afgevoerd was niet duidelijk daarvoor hadden ze wel excuses aangeboden. Het feit dat deze manier van werken zware consequenties heeft gehad, werd afgedaan als daarvan zijn ze niet op de hoogte. Einde verhaal wat hun betreft.

-Het is in deze tijd dat ik door het opvragen van mijn gegevens bij de BKR achter kwam dat de hypotheek niet was afgesloten. Het is zaak om je BKR registraties goed in de gaten te houden en te beoordelen of die wel juist zijn of niet.

-Ik ben door een raadsheer geattendeerd op het feit dat mijn situatie lijkt te duiden alsof ik op (een) zwarte lijst(en) ben geplaatst, buiten mijn mee weten om.

-Het is in deze tijd dat ik e-mails van die notaris op wil zoeken in verband met de verkoop van de woning van mijn zus (zie ook beneden de ervaringen van mijn zus) en geen toegang meer heb tot mijn mailbox. Ik kan niet eens mijn wachtwoord resetten, ik vind dat vreemd. Ik besluit ook de Autoriteit Persoonsgegevens te bellen, kan dit allemaal zomaar? Ik krijg advies, dit kan inderdaad niet zomaar volgens privacywetgeving. Ik werd zelfs geattendeerd dat mijn mailbox gehackt zou zijn. Ook de zwarte lijsten zijn aan restricties verbonden, daarvoor moest ik bij diverse partijen inzicht vragen in mijn gegevens om te kunnen achterhalen of ik op de lijst sta. Doordat je niet weet op welke lijst je staat, weet je ook niet direct bij welke organisaties je je gegevens moet opvragen EN als je gegevens op een frauduleuze wijze bij een organisatie/instelling terecht zijn gekomen, hoef je niet te verwacht niet dat ze zullen beamen dat ze je gegevens hebben vastgelegd en hebben uitgewisseld met deze of gene! Ik ben bewust geworden van gegevens brokers, die hier een cruciale rol spelen.

-Bij de huur woning die ik had gevonden moest alles dusdanig verzuurd worden dat het hier nauwelijks leefbaar is geworden noemen.

-Het begon met gestalked worden, lopend in de auto maakte niet uit. Geprobeerd aangifte te doen maar het was niet mogelijk aangifte te doen.

-Escaleerde naar mensen (die ik niet ken) die het nodig vinden om confrontaties aan te gaan, intimidaties, een van de honden wordt terwijl hij in de tuin staat verwond.

-Escaleert weer verder naar het betreden van de tuin, het plegen van vernielingen. Ook hier aangifte van gedaan. Heeft tot niets geleid.

-Escaleert weer verder als ik bemerk dat mensen zich met een sleutel toegang verschaffen tot mijn huis! Ik monitor het en doe melding van huisvredebreuk. Heeft ook tot niets geleid.

-Escaleert verder wanneer onze basale mensenrechten op privacy verder worden geschonden, elke communicatie wordt afgeluisterd en waarvoor? Welk recht heeft men om dit te continueren? Daarnaast wordt er continue in gebroken op communicatiemiddelen (mobieltjes, computers). Sterker zelfs, gespreken worden soms geblokkeerd, of de kwaliteit wordt negatief beïnvloed. Recentelijk Belastingaangifte indienen werd geblokkeerd, ik ben veel tijd kwijt de blokkade te omzeilen. Het publiceren van Blogs/Vlogs werd geblokkeerd. Zelfs als ik thuis werk ondervind ik blokkades!

-Mijn zus heeft een zoontje en woont in een koopwoning, zij maakt intimidaties en onderdrukking mee wanneer een conflict over verwondingen die haar kind op school oploopt en eindigt in intimidaties over uithuisplaatsing die uiteindelijk daadwerkelijk in gang wordt gezet en dat ze gedwongen wordt haar huis op vrijwillige basis te verkopen (waarom niet executie?). Ze weigert en wordt aangezet om derden uit de familie of vriendensfeer voor haar de akte te laten passeren bij de notaris. Het verzoek doet ze aan mij, ik vind het vreemd, ik ken alleen executie verkoop dat lijkt hier niet op maar doe het toch omdat ik geloofde dat het legaal was. Gevolg ze voelt zich zo onder druk gezet en vlucht, de e-mails die mijn zus had doorgestuurd blijken na een tijdje uit mijn mailbox te zijn verdwenen.

Ik heb het gehele gebeuren ook besproken met het “College voor de rechten van de mens”, ook die konden buiten het registeren van de gemelde gebeurtenissen weinig betekenen.

Ik besloot me te richten aan de Centrale Overheid met een brief aan alle fractievoorzitters. Ik ontving een reactie van een van de partijen, het kwam erop dat zolang deze gebeurtenissen als individueel worden beschouwd het niet kan worden aangepakt.

Deze ervaringen zijn heftig en hebben veel impact gehad op mij en iedereen in mijn familie en directe omgeving. Als er mensen zijn die deze gebeurtenissen herkennen en graag met anderen van gedachten willen wisselen hoe hiermee om te gaan, verzoek ik je een bericht te sturen.

Unacceptable behavior – Coming out

Good Friday – All that has begun now comes to an end

I have decided to share with you the experiences I have encountered with extreme behavior from approximately 2008 until now.

I am sharing it because it is time for it to come out and it is time that it stops. All negativity which once began stops now. I would like to bring this to people’s awareness in the hope that this information will help others who have to deal with these types of situations.

The items I would like to bring to your attention are about experiencing oppression, being terrorized, being intimidated, scammed etc. All completely unnecessary in my opinion.

-After I bought my own house in 2004, from 2008 onward, I experienced vandalism. After this started to get out of hand, I took it to the police, but this did not yield any results.

-It was around 2013 that I first noticed being followed when I was driving to work.

-I went abroad in 2014 where I eventually lived and worked for 5 years, at the end of which I decided to return to the Netherlands.

-After returning to NL it turned out:

-Before returning, I sold my house (Apr 2019). A few weeks after the deed was passed, funds were reclaimed by the bank. They threatened not to close off the mortgage loan if I did not return the reclaimed funds. So I paid back the reclaimed funds only to find out later that the mortgage loan was not closed off after all (Aug 2020).

-When I returned (December 2019) I could not find a home and could not register in the BRP. I finally found a home in Aug 2020. I couldn’t find a job at all at first. I eventually found an assignment in Belgium for 6 months, which stopped after that period. I applied for unemployment benefits in NL. I had built up social security rights for about 24 years, because of my departure there was an interruption in the buildup of social security rights. However because I could not register before August, I could no longer claim the years requirement that applied to WW. Only the week’s requirement, so I expected to earn 75% of my last earned income at least for the duration of 3 months. What I received was 12.5% ​​the first month, 24% the second month and 29% the third month. After starting out on a new job after 3 months, I was paid another 5.8% of the gross monthly salary I had made before. So while I built up social security for 24 years, now that I needed them, I apparently had no rights to fully make use of them. Where is the equality and justice in this?

-In 2020 I saw a news report about the “Toeslag Affaire” (income supplements provided by the tax authority) and the illegal fraud system maintained by the Tax Authorities. It shocked me! I’ve never applied or received those supplements but yet I did recognize how people were treated in the situations I encountered! I decide to find out if I was registered in the system.

-I Contacted RTL Nieuws, to no avail.

-I Contacted the tax authorities, to no avail.

-I decide to request my details from almost every government agency and institution, etc. with which I had anything to do with. It is through that, I found out in 2021 that the municipality where I had lived before, had registered in my name that there was a cannabis farm at my address. The data had been shared with several authorities of justice and police, etc. When asked what they had found and why the registration was there? They replied, no cannabis farm had been found, it was not clear why they had not correctly disposed of the report, but they did apologize. The fact that this way of working has had serious consequences for me and my family has been dismissed as they are not aware of any consequences. End of story for them.

-It is at this time that by requesting my details from the BKR, I find out that the mortgage was not closed off. It is important to keep a close eye on your BKR registrations and to assess whether they are correct or not.

-I was alerted by a legal counselor of the possibility of being placed on blacklist(s) without my knowledge.

-It is at this time that I tried to find the emails of the notary related to the sale of my sister’s house (see also below the experiences of my sister) and I no longer seemed to have access to my mailbox. I couldn’t even reset my password! I found it strange. I also decided to call the Dutch Data Protection Authority, is this all possible? I received advice, this is indeed not allowed under privacy legislation. I was even notified that it seemed my mailbox had been hacked. The blacklists are also subject to restrictions, for those I would have to ask various parties for insight into my data in order to find out whether I they placed me on a list. Because you do not know which lists you are on, it isn’t easy to find out which organizations you should make a request for insight in your data AND if your data has been fraudulently acquired by an organization / institution, don’t expect that they will confirm that they have stored and are processing your data and exchanging it with other parties!

-The rental house I found, brought old and new challenges, causing it to be hardly livable.

-It started with being stalked, when going out by foot or car it didn’t matter. Tried to report this at the authorities but was unable to get a reported drafted.

-This escalated to experiencing confrontations, intimidations each and every time I went and go out to walk my dogs. One of the dogs was even injured while in our own yard.

-This escalated further to unknowns entering the garden, damaging items. Reported this. To no avail.

-This escalated further when I noticed that people were accessing my house with a key! I monitored it and tried to report trespassing. Didn’t lead to anything either.

-This escalated further when our basic human rights to privacy were further violated, by noticing that every communication is tapped and for what? What justifies these continuing intrusions, what right do they have!? Also the operation of every means of communication (cell phones, computers) is being disrupted. Normal conversations between my family members are being monitored for years and disturbed. Filing my tax just a couple weeks ago, disrupted it took me hours. Maintaining my Blog/Vlog is being disrupted. Even working from home is being disrupted.

-My sister has a son and lived in her own home, she experienced intimidation and oppression when a conflict over injuries her child sustained at school ended in intimidation concerning removing the child from her care, which eventually actually was initiated and she was forced to sell her home on a voluntarily basis (why not execution?). She refused and was encouraged to find a third party from the family or friends who would then pass the deed for her at the notary. She asked me, I thought it was an odd request, I only was aware of foreclosure sales for which the bank has the power to repossess a house and sell it without further consent necessary from the mortgage holder. I did it nonetheless because at that time I believed it was legal. My sister felt so pressured that she fled with her child.

I also discussed the entire event with the “College for Human Rights”, who also claimed they could do little besides registering the reported events.

I decided to address the Central Government with a letter to all party leaders. I received a response from one of the parties, which came down to the party only being able to address the events if they are occurring on a wider scale involving more people than one.

These experiences are intense and have had a lot of impact on me and everyone in my family and immediate environment. If you are experiencing anything like this and would like to exchange and discuss views for dealing with this kind of events you can send me a message.

As I write this I can say that I forgive my offenders but I certainly will never forget this! We need to start living with each other instead of at each other expense.

Happy Womensday to all beautiful sisters all over the world!

pink petaled flowers closeup photo
Photo by Brett Sayles on Pexels.c

You are cornerstones of life and pillars of wisdom.

You are an expression of beauty and love.

Without you life would not be.

Keep shinning your light and be all that some can’t even see.

Wishing you all love, peace & happiness!

That you may feel loved, supported, valued and much more

selective focus photography of pink petaled flower in bloom
Photo by Hiếu Hoàng on Pexels.com

To Freedom, Peace and understanding

brown and white stallions running in a field
Photo by Pixabay on Pexels.com

In the past few weeks the light of awareness shined on different forms of oppression currently going on. For instance, I am being blocked from accessing my own website for which I pay the hosting! The nerve that people can have! Do not touch what is not yours. If you don’t like my Blog, please stop reading, right now! There are many blogs out there I am sure you will find one which suits you (@those TRYING to block me)! But God says you shall prevail and I do!

I believe it’s safe to say that no one wants their human rights to be violated, no one wants their family to be torn apart or their home taken from them or be confronted with any other violent, aggresive behavior or even left to die.

There will always be different opinions and even conflicts but they will never be solved by acts of violence, aggression and oppression. They offer temporary solutions while inhibiting bigger problems which are just shifted forward in time, perhaps for someone else to solve who knows. While answers or solutions might not be clear at first, one thing is for me and that is that lasting solutions which benefit all involved, have the potential to solve all issues and are based on common ground and the essence of life (cooperation, peace, kindness etcetera.) They involve changes in actions, referring to adopting different behavior, i.e. behaving oppresive will never lead to a life of peace and harmony it only leads to conflict and aggression.

Empower freedom

Empower every thought, action and emotion which supports and enables overcoming oppression. For instance seeing and accepting each other as equal. Claim your space to live and develop your life. Actively choose for harmony.

Look out for each other instead of down on one another.

When you choose to live in freedom with your mind, heart and actions, then you are free!

Empower your human rights

empower every thought, emotion and action which support human rights.

For instance, your right to live in peace. Provide for yourself and family etcetera. I believe it is through working on our human rights that we can develop more understanding for each other.

Human rights are here to stay! Be aware of them each and every day!

Also be aware of the animal rights and the environmental ones too, which are co-shared between the earth and us humans too.

background balance beach boulder
Photo by Pixabay on Pexels.com

May God bless all of us and keep us safe!

Step 3 – Live a ‘Soulful’ life

A tribute to “Little Rayan”

I believe that living a happy and connected life involves embracing your own spirit to the point where your existence both bodily as well as mentally are infused with your spirit. I believe that point to be a soulful way of living. I believe the soul is the integration of our spirit in the real world in our lives. A soulful life would be a life governed by our own spirit in which we experience a life based on the principles of light. I believe a soulless life to be a life in which anything but our spirit governs our life.

I have decided that I will dedicate the rest of this blog to Rayan, the 5 y.o.  little boy who was trapped in the well. I am having a hard time believing he did not make it, I thought he would, I believed he would! We prayed for him, silently in the background. It was hard to hear and more so to watch his parents deal with the message that he did not make it. Despite all the hopes, prayers, tears and incredible work… , his family, the rescue-workers, all the people who gathered, all those whose thoughts and hearts are with them. I feel it for them. How could you not first feel the hope and then later the pain and disbelieve? An innocent little boy….

I looked at his pictures of Rayan and I saw innocence. It’s God who decides in the end as you know. I guess maybe we are being reminded of that as well. Our innocence is dying …..  What more do you see? I saw the unity of the people gathered on the ground to support his parents and family. I see the unity from all over the world, as people join to pray for him and extend their hearts and thoughts to his family. Little Rayan enabled us to be connected from a place of shared feelings of hope, compassion all feelings which come from light and love! Thank you little Rayan for this gift, for reminding us!

We can be united and we are as one if we chose to be and all that through our soul extending and sharing feelings of love to overcome feelings of pain or other feelings of darkness. It’s remarkable to to see.

May his parents find some comfort in the thought that Rayan returned to the light under guidance and was not alone. He now is eternally safe at Gods side where he awaits to be reunited with them once again.

Allah yebarek fek / May God bless your entire family and bring much needed comfort and peace to their lives.

selective focus photography of candles
Photo by Valeria Boltneva on Pexels.com

Step 2 – Activate your spirit by learning about who you really are

When you remove the ‘not-you’, what remains is the ‘you’.

Do you know who you are? I am not talking about the mental projection of yourself, meaning who you think you are based on your beliefs a.k.a. your personality.

But do you know who you are deep down, way past your personality and beyond your beliefs?

Who I think I am

I believe that most of us are stuck at the mental projection of who we think we are and describe the part of our personality which we are conscious of as our entire selves. I am this or I am that. “I am a parent”, “I am a manager” etc.

A personality test could be a way to identify personality traits and abilities but also natural abilities which lay beyond the personality and offer another dimension to experience ourselves. Are you O-K not using your natural abilities or are you missing one or more of them in your life? Exploring and examining your personality can give you insights into the strengths and weaknesses of your personality. Our personality is a part of who we are, it serves a purpose. It tried and still tries  to help us by making (relative) sense of our world so we could and still can survive, it is based on our senses and what they can perceive and many more filters, giving us a functional but incomplete and thus limited support (belief)system. In a way I see our ego as a ‘backup’ system, which can be used when the main system cannot function. Governing our lives by our ego feels like being governed by a backup system. Our mind is beautiful and unlimited, but I am not that sure our ego which is a part of it, should be governing our entire lives. Many big and small mistakes come from “blindly” following belief systems without verifying or checking adequately whether something holds true. If you are not aware when you are operating from your belief system AND you do not verify what you believe before you act or even speak, the consequences could be quite grave to say the least!

The more I learnt and understood about myself the more I could also distinguish traits of me which left me vulnerable and were being exploited. For me it was important to mediate and silence my mind. Let thoughts come up, but do not necessarily identify with a thought. Who says the thought is yours!?

This I did in the first place to remove my ego from the position of “ruler of my life” and in the second place to better monitor and control thoughts to prevent those which are not mine to enter my system and if they do enter that they are noticed, so I can deal with them. So it is important to know who you think you are and verify if it is true and if not adjust, guard and protect, get rid of everything which isn’t you! Leave nothing for darkness to get a hold on you, to distract you with or mislead you or derail you in any other way.

Who I feel I am

Some of us might also or maybe even more so identify themselves by how they feel. How do you feel? And how important is how you feel?

Feelings can be your own, but feelings can also be sent to you in such a way that you believe that they are your own. Your feelings could even be wrong as they are also interact with your belief system. How would you feel if you would adjust to every emotion triggered in you? Would you want to respond to everything? Do you have to respond to everything or anything at all?

Here again our free will allows us to decide whether we identify with feelings or not, we can choose to (temporary or permanently) dis-identify. I am not talking about blocking feelings! Once a feeling is triggered in you, it is triggered, if you block it you run the risk of creating more issues within yourself, however it is your choice whether you allow it to be fully integrated on every level of consciousness in your existence, the point where you proclaim you are your emotion is the point of full integration. “I am scared”, “ I am thrilled”, “I am”.

Who I am

I also started to notice how I would feel conflicted over some thoughts. I started to examine these conflicts and it lead me to an inner part of my being. It was not from my mind, I learnt there was another dimension to my existence, it was my intuition which was on the rise. Being conscious of something is something completely different as using something unconsciously! As I consciously choose to follow my intuition, it scared me at first, I found out that my intuition was right. Each and every time I followed my intuition it was right and when I did not I came to regret it!

I started to understand what the conflicts meant, the things made me aware of, better choices I have. It made me distinguish between my intuition and my personality. The guidance our intuition gives us, is exactly what we need as a whole and not only for us individually but it aligns us with everyone and everything else around us in our lives. It seemed my intuition lead me to my higher self, my intuition and my higher self they seem to be one.

This is the place, the crossroad where we experience our connections with others through our connection with Divine light. There is always some part of us connected with Divine light, some of us just the bare minimum and others are completely connected. It is this highest form of ourselves which we need to accept as the ruler of our mind and body, so that we may experience being complete and being safe and be able to experience being reconnected with everyone in our environment in this life. As you start to learn and understand what you are made of it will allow you to protect yourself by being able to identify your vulnerabilities and will allow you to better understand what others are made of as well, since we are all made equal and alike.

These insights into yourself will give you real points to connect in a meaningful way which supports both your individual as well as collective growth and development.

How to beat darkness & the dream

I am continuing just a little longer on “step 1 – Stand your ground – Break the stronghold on your spirit, mind and body.” Because this is a very profound step, just like anything else you would stand for, you can only stand for something which you believe in.

Perhaps you read the prayer to Archangel Michaels and perhaps you even observed changes in your emotional body and/or your mind and/or even your spirit coming through more clearly.

If this is the case you may be starting to experience separation of parts of yourself which are not of yourself! Meaning you are becoming more aware again of who you really are and who you are not! Are you still following this? During our life we might pick up darkness here or there, this is not a part of us, but can attach to us in ways mimicking us, presenting to us the illusion that the thoughts, emotions and/or actions are a part of us while they are not!

So why is it important to know yourself? Who you are in spirit, mind and body? Why isn’t it enough just to know your ego, your mental perception of yourself? Because darkness can infiltrate our mind, body and/or spirit and ultimately change our belief system. If you are at least aware of that, you can use the power of your free will to stop that infiltration!

This is a power to remember as well your own free will. You determine what you allow to enter your spirit, mind and body, mean it and speak it out loud!

Protect your spirit, mind and body by shielding them from darkness and exposing them as often and much as possible to Divine light!

There are more things you can do but the objective of the first step is to break the hold darkness has on your life and to keep that hold from being re-established!

Each time you break, rebuke, deflect, deny, transform or refuse darkness you deny or break a stronghold. Everything you do from the light and to increase the light, diminishes darkness!

You will have to find out who you are in the light and hold on to (experience and be) that (highest) version of yourself and believe in yourself! For those believing in God, also have faith in Gods way of working and remain in connection with Gods divine light, it has more powerful options to keep darkness at bay.

The second reason I am continuing the spiritual warfare step 1 in this Blog is because I believe there is darkness linked to the Covid-19 pandemic, especially concerning the mental impact it is having, I am experiencing a lot of mentally disturbed behavior! Although I am not all that sure if that behavior was solely triggered by Covid! Next to that the ramifications it has on our freedom among other things! I also came to believe it is time to share a dream with you which I believe is also correlated to the Covid-19 pandemic and the impact which this entire event had, has and will have on our lives. The virus not only is putting strongholds on our lives but holds a promise to change us in a profound manner, the question is to darkness or light!?


It was in 2005 when I dreamt I was standing somewhere outside, there were other people standing scattered around me. I saw a huge object resembling a balloon over our heads, it seemed to be growing but also moving like it was on the brink of bursting. I kept on watching what would happen and it did burst! After that something started to pour down everywhere and on everyone, I first thought it was water. I watched how it fell on my left arm however unlike water it did not roll off my arm but it fell straight through my arm and everyone else! Whatever it was feel straight through me to the core of my very existence! And I woke up, I can still remember it as clear as daylight.

After that I started to feel that something was absolutely off and not right! This feeling kept increasing in intensity for years and I just did not understand what it related to, it started to decrease but it still resurfaces every now and then. Unfortunately I cannot relay more details of this threat other than being alerted to something which can enter the (everyone’s) body and change someone on a profound level. However I am alerted and would love to find out what it is that causes the threat!


Change in itself is not bad, it is who we are, it justifies our existence but the energy behind could be!


When I look at what’s happening now, I see more people being divided than united, I see more loss than prosper, allowing even more freedom to those who can afford to steal freedom and even more deprivation to those who always stand to lose. All situations which do not favor restoring justice in this world. If we ever wanted to see any change in this world we will all have to choose to change now!


Crossing back over to step 2 – Activate your light. In my next Blog I will look at ways to activate your own light. One which basically works was meditating and balancing the 7 main chakra’s or any activity which raises your spirit! More in the next Blog.

May God Bless us all!

%d bloggers like this: